© 2010 Odderøyas Venner Org.nr: 993 971 219

 Powered by Makeweb 

Utbyggingen på Silokaia

Odderøyas Venner har engasjert seg blandt annet i forhold til utbyggingen på Silokaia og vil fortsette å engasjere seg også i forhold til andre prosjekter som kan tenkes å påvirke Odderøyas posisjon som sentrumsnært friområde.

I det store og det hele har vi akseptert de foreliggende planer med vesentlige unntak.  De tre høyblokkene med tillegg for det tårnet som skal bygges på bygning B22 får en allt for dominerende innflytelse i forhold til Peisestueområdet. Disse fire blokkene er fra 40 til 50 meter høye.  Når man så tar hensyn til at det høyeste punktet på Odderøya er på 95 meter så vil man skjønne at disse blokkene ikke har noe å gjøre i umiddelbar nærhet av et verdifullt friområdet.

 

ODDERØYAS VENNER SENDER BREV TIL KRISTIANSAND KOMMUNE VEDRØRENDE UTBYGGINGEN PÅ SILOKAIA .  VI ER SPESIELLT BEKYMRET FOR BYGGINGEN AV TRE HØIBLOKKER I OMRÅDET SOM I DAG LIGGER MELLOM BETONGFABRIKKEN OG SHELLANLEGGET. 

  •  
  •                                                                        Kristiansand, 20.01.2011

 

 

Kristiansand Kommune

v/ Plan- og Bygningsetaten

Postboks 417  Lund

4604 Kristiansand

 

Deres ref. 200605393 -121/AARO

 

Klage på Bystyrevedtak.

 

Vi viser til brev og dokumentasjon tilsendt 14.12.2010 samt brev om forlenget klagefrist av 14.01.2011.

 

Vårt hovedsynspunkt er at utbyggingsplanen slik den er vedtatt av Bystyret ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til friområdet bak Silokaia, område 6.

Dels vil byggene B22 med 40m tårn og B24-26 med opptil 48,5m høyde i vesentlig grad hindre utsikten til sjøen fra Peisestueområdet og den gamle promenadestien mot fyret, og dels vil friområdet langt på vei bli privatisert ved at leilighetene i byggene har full innsikt til området og gjør det i praksis til en bakgård. I tillegg blir det store skygger for sola inn i området. Dokumentasjonen av utbyggingsplanene er laget slik at den på ingen måte viser disse konsekvensene.

 

 

Vi mener at tårnet på B22 må fjernes og det tre høyblokkene gjøres om til en lavblokk som man kan se over fra promenadestien.

De planlagte høyblokkene vil nå halvveis opp til toppen på øya, omtrent i høyde med Vestre batteri.

 

Bakgrunn.

 

  1. Peisestueområdet er et av de eldste utfartsområdene for Kristiansands befolkning. Peisestua (nå revet og flyttet) ble bygd i 1895. Grunnen til populariteten er at området er lunt og har kveldssol. Odderøyas Venner har lagt ned et betydelig arbeid med å fjerne buskas og trær  og avdekke murte terrasser for å gjøre området attraktivt igjen etter år med forfall.

Man skal også erindre at dette var retterstedet for to tyske soldater under krigen som ble dømt for å ha bistått norsk motstandsbevegelse. Som de eneste har de fått gravplass på Kristiansand kirkegård etter krigen.

 

  1. For 10 år siden ble det på initiativ fra Odderøyas Venner gjort en stor innsats for å hindre bebyggelse av området. Dette arbeidet fikk meget bred støtte i befolkningen, og resulterte i at Bystyret omgjorde sitt vedtak og gjorde området til friområde.

Vi er klar over at utbyggingen på Silokaia må skje, men vårt hovedsynspunkt er at høyblokkene og tårnet på B22  i vesentlig grad forringer verdien  av friområdet og privatiserer det. Dette vil også ramme de øvrige fremtidige beboere på Silokaia.

Bynære friområder har en stor og varig verdi, og er en knapp ressurs som må betraktes i et meget langt tidsperspektiv, vesentlig lengre enn kommersielle byggeprosjekter.

Vi vil også nevne at vi har et ønske om på sikt å gjenskape promenadestien forbi dagens oljeanlegg og kloakkanegg frem til fyret. Verdien av denne stien vil bli tvilsom siden deler av den vil gå i skyggen av høyblokkene.

 

  1. Friområdet område 6 er tilholdssted for Odderøyas rådyrstamme vinterstid. Odderøyas Venner har i de siste tre år hatt foringsstasjon i område 6, og ser at dyrene kommer dit. Det første året hadde vi også en stasjon ved Maskinstasjonen, men den ble ikke besøkt.

 

 

 

Med hilsen,

for Odderøyas Venner

 

 

 

Carl Bugge

sekretær

 

 

 SVAR MOTTAtt fra kristiansand kommune:

 

Planavdelingen

 PLAN- OG BYGNINGSETATEN

 

 

Kristiansand havn KF, Postboks 114, 4662 Kristiansand

Odderøyas venner, postboks 160, 4662 Kristiansand

 

 

 

Vår ref.: 200605393-133/AARO                            Deres ref.:                                                 Kristiansand, 02.02.2011

(Bes oppgitt ved henvendelse)                                                                                     

   

Reguleringsplan for Silokaia - klage på godkjenningsvedtak - forslag om justering av plan til uttale

 

Viser til brev datert 14.12.10 med melding om godkjent plan.

 

Bystyret vedtok detaljregulering for Silokaia i møte den 15.09.10, sak 134/10. I etterkant har det kommet inn en klage på vedtaket. Odderøyas venner klager på høyde på blokker i felt B22, B24-26 framfor område 6 og ”Peisestueområdet”. De foreslår å redusere blokkene til lavblokker som det skal være mulig å se over fra framtidig sti i område 6, en sti som tenkes å passere forbi renseanlegg og tankanlegg.

 

Visualisering av utsikt fra ”peisestueområdet”. Tårn i felt B22 midt i bildet, felt B24-B26 til venstre

 

Reguleringsplanen var ute til ordnær høring 23.01.08 – 10.03.08. Odderøyas venner fikk planmaterialet tilsendt. Det kom ingen uttale fra Odderøyas venner da. Odderøyas venner var aktive i 2010, rett før planen skulle godkjennes i byutviklingsstyret og bystyret. Da var det Orlogsstua som var tema.

 

Revidert reguleringsplan, med et 40 meter høyt tårn i felt B22 og 0,5 meters økning av gesimshøyden i feltene B24 - B26, er ikke sendt til Odderøyas venner da den var ute på begrenset høring i mars – april 2009.

 


I godkjent plan er høydene i B24 – 26 ytterligere hevet 0,5 meter som følge av pålegg om heving av nedre byplangulv fra 2,5 til 3 av omsyn til sikring mot hevet havnivå.

Utsnitt av godkjent plan, med markering av ”peisestueområdet

 

Plan- og bygningsetatens vurderinger:

Plan- og bygningsetatens vurdering er at klagen setter fokus på et forhold som ikke har vært særskilt vurdert i saken. Vi beklager at sol/skyggevisualiseringer som viser skyggekonsekvensen av blokkene for friområdet på tider da bebyggelsen kaster skygge, ikke var del av materialet. Men materiale som var vedlagt planen da den var ute på høring vurderes likevel som tilstrekkelig til at Odderøyas venner skulle kunnet bli oppmerksom på dette forholdet da.

 

Vi viser utdrag av innleverte sol/skyggeillustrasjoner her. Illustrasjonene er ikke korrigert i samsvar med godkjent plan. Bygningshøyden er 1 meter lågere i felt B24 – B26 og uten tårnet i B22. Avslutningen på B22 i sør er også litt annerledes i godkjent plan:

21.03. kl. 17 Bebyggelsen i B24-26 kaster skygge på peisestueområdet

21.06. kl. 18 sommertid. Her er sol på ”peisestueområdet”

21.06. kl. 20 sommertid. Tårnet i B22 vil skygge for ”peisestueområdet” 21.06. kl.20.

 

Utsikten til sjøen fra ”peisestueområdet” i friområde 6 blir sterkt redusert. Kanskje kan det gjøre utsiktsgløttene som blir mellom blokkene ekstra verdifulle, og bringe en spenning inn i rommet mellom blokkene og terrenget bak, særlig for folk i bevegelse langs en sti.

 

Avstanden mellom nærmest blokk og ”peisestueområdet” er ca 80 meter.

 

I felt 6 skal det ifølge rekkefølgebestemmelsene til planen også anlegges ballplass.

 

At området i tillegg mister mye av kveldssola, er et svært beklagelig tap for friområdet som vi ikke kan se noen positiv kvalitet i.

 

Plan- og bygningsetaten viser til at de påklagde forhold har vært en del av planarbeidet, men at vi kanskje ikke har vært nok oppmerksomme på kvaliteter i friområde 6.

 

En mulig liten endring for å bedre utsikten kan være å kutte sørenden av felt B22. Det vil bedre utsikten, og den seine kveldssola om sommeren.

 

Plan og bygningsetaten foreslår med det å delvis imøtekomme klagen fra Odderøyas venner med å kutte en felt B22 vinkelrett av mot sør. Det vil utgjøre ca 700 m2 (64 m2 pr. etasje x 11). 

Visualisering av endringsforslaget.

 

Regulant og Odderøyas venner blir med dette gitt høve til å uttale seg til denne justeringen før klagen blir lagt fram for byutviklingsstyret.

 

Frist for kommentar settes til fredag 18.02.11

                                                                                                                                    

Ålaug Rosseland

 

Saksbehandler

 

 

 

 

NYTT BREV SENDT TIL KRISTIANSAND KOMMUNE

 

Planavdelingen

Plan- og Bygningsetaten

Postboks 417 Lund

4604 Kristiansand

 

Kristiansand 14. februar 2011.

 

Deres ref.: 200605393-133/AARO

 

 

Reguleringsplan for Silokaia – klage på godkjenningsvedtak – forslag om justering av plan til uttale.

 

Vi viser til vårt brev datert 20.01.2011 samt Deres brev datert 2. 02.2011.

Odderøyas Venner fastholder fortsatt at vi ikke har mottatt reguleringsplanen til uttalelse i Januar/Mars 2008.

Vi ble først oppmerksomme på dette i et møte med Parkvesenet i november 2009 hvor vi ble informert om at det forelå skisser til utbygging av Silokaia.   Fra Parkvesenet fikk vi oversendt dokumentasjon i februar 2010.

Dette er hovedårsaken til at vi først i 2010 engasjerer oss i denne saken

Odderøyas Venner finner det derfor nødvendig å gi ytterligere kommentarer til Deres brev og i tillegg korrigere konkrete feil som fremkommer i brevet.

 

Når det gjelder konkrete feil så går det på følgende:

”Odderøyas Venner var aktive i 2010, rett før planene skulle godkjennes i Byutviklingsstyret og Bystyret.  Da var det Orlogsstua som var temaet.”  

Dette er ikke korrekt, Odderøyas Venner sendte da tre brev adressert til Byutviklingsstyret.

1.      Brev vedrørende utbyggingen på Silokaia

2.      Brev vedrørende område 6/Peisestueområdet

3.      Brev vedrørende Orlogsstua

Vi vedlegger kopi av disse tre brevene for å slippe å gjenta vår argumentasjon her.

 

Plan- og Bygningsetatens vurderinger

Odderøyas Venner reagerte i 2010 på konsekvensene av utbyggingen av B24 – B26 samt tårnet på B22.  Det var denne reaksjonen som gjorde at vi sendte brev til byutviklingsstyret den 26. august 2010 og det var efter denne gjennomgangen at vi også ble svært opptatt av sol/skyggeillustrasjoner på Peisestueområdet.  Vi har gjennom vår formann gjentatte ganger bedt om at illustrasjoner som vi nå har mottatt skulle fremskaffes.

Videre går vår reaksjon på det man i fremtiden må benevne som ”utsikt” til sjøen i anførselstegn.  Hvorledes man kan hevde at disse utsiktsgløttene som blir mellom blokkene gjøres ekstra verdifulle, og bringe spenning inn i rommet mellom blokkene og terrenget bak for folk i bevegelse langs en sti er for oss en gåte.  Det er mulig at man kan hevde at de gjøres ekstra verdifullt fordi det blir vesentlig mindre av hva man kan kalle utsikt.

Vi vil fortsatt hevde at den planlagte utbyggingen vil redusere denne delen av Peisestueområdet til en bakgård for fire mastodonter av noen bygninger som i høyde tilsvarer bortimot 50 % av Odderøyas totale høide.  Peisestueområdet vil, slik vi ser saken i dag, reduseres til en bakgård spesielt knyttet til utbyggingen av disse fire tårnene.  Det hele er kanskje knyttet til det faktum at etaten selv hevder: ”at området i tillegg mister mye av kveldssola, er et svært beklagelig tap for friområdet som vi ikke kan se noen positiv kvalitet i.”

Det er kanskje her at våre veier skilles så til de grader.  Odderøyas Venner har lagt ned betydelig arbeide flere steder på Odderøya for å øke tilgjengeligheten, og ikke minst for å gjøre Odderøya mer interessant for byens innbyggere.  Vi har blant annet lagt ned betydelig arbeide i å gjøre Peisestueområdet tilgjengelig og å finne frem til og restaurere gamle terrasser i området.  Vi ser betydelige verdier i dette området, verdier som vi gjennom vårt arbeide søker å gjøre tilgjengelig for alle som gjester Odderøya.  Vi ser også verdier i at dette området er knyttet til Odderøyas historie som det eldste utfartsområdet for byens innbyggere, noe som skulle tilsi at det er vel verdt å ta vare på.

I den sammenheng vil vi gjerne ta med oss ønsket om å restaurere den stien som i tidligere tider gikk fra Peisstueområdet til Odderøya Fyr og som fortsatt finnes delvis intakt både fra Peisestueområdet og fra Fyret.  Det ville berike miljøet på Odderøya dersom vi kunne sikre at denne stien igjen ble etablert fullt ut.  Dette er også en historisk del av Odderøyas gamle turområde.

 

Avslutningsvis vil vi enda en gang understreke behovet for at det må vises en høy grad av pietet i forhold til Odderøyas verdi som sentrumsnært friområdet.  Odderøya fortjener å bli tatt vare på og bli utviklet videre som friområde på linje med man i dag gjør for å beskytte Baneheia.  Det er vår mening at den verdien som Odderøya har i dag og den verdien som den kan få ved å utvikles videre som et friluftsområde ganske fort kan vise seg å bli vesentlig for fremtidig byutvikling. Dersom man ikke tenker seg om i dag kan slike områder bli en meget knapp ressurs.

 

Vi fastholder derfor våre innsigelser mot reguleringsplanen for Silokaia slik den fremstår i dag.  Vi gjør det fordi vi mener at dette er til beste for byens innbyggere og også femtidige beboere på Silokaia.

 

 

Med hilsen,

for Odderøyas Venner

 

 

Carl Bugge

Sekretær OV

 

CC:  Kristiansand havn KF, Postboks 114, 4662 Kristiansand

[Tilbake]